Obchodní podmínky

Čl.1 Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Zlatá koruna (prodávající). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazník).

Čl.2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Zlatá koruna jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

Vyplněním objednávky v rámci internetového obchodu Zlatá koruna kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Naše firma Zlatá koruna si vyhrazuje právo na případné zrušení Vaší objednávky z důvodu vyprodání zboží.

Čl. 3. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

Veškeré zboží je expedováno do 14dnů v závislosti na druhu přepravy a dostupnosti zboží na skladě.

V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem.

Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb jsou podrobně popsány v odstavci Typy plateb a Dodací podmínky.

Čl. 4. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

Kupující má právo podle §53 odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené a řádně zabalené zboží poslat zpět v uvedené lhůtě na náklady kupujícího.V této lhůtě vracíme plnou částku za zboží včetně částky za poštovné. Po uplynutí této lhůty nárok na vrácení zaniká.O záměru vrácení zboží by měl zákazník informovat prodávajícího telefonicky nebo e-mailem.Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Čl. 5. Práva a povinnosti prodávajícího

Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné. Bližší informace naleznete v oddíle Ochrana osobních údajů.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Čl.6. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při realizaci objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku do 24h nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Čl. 7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetového obchodu Zlatá koruna, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Zboží k osobnímu odběru na prodejně je připraveno k vyzvednutí do dvou pracovních dnu od potvrzení objednávky.

Internetové objednávky k platbě převodem které nebudou do 14 dnú od doby objednání  uhrazeny  se stornují a zboží bude opět naskladněno.

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Místem veškerých soudních jednání je Ostrava

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost 1.8. 2007. Změny obchodních podmínek vyhrazeny.

Reklamace

Puncovní značky

Puncovní značky

Občanský zákoník - § 616

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES, o určitých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na spotřební zboží.

Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele se změnami: 217/1993 Sb. ... 155/2010 Sb.

Reklamované zboží zasílejte cenným psaním na adresu:

Numismatika Zlatá koruna, Jurečkova 4, 702 00 Ostrava 1.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

  • cnb
  • KUPAHREJ.CZ
  • Ostrava