Aukční řád

Pořadatel dražby

Numismatika Zlatá koruna, Roman Repka, Jurečkova 4, Ostrava. IČO: 42975298, DIČ: CZ7305125520
Zájemce o koupi se zavazuje respektovat dražební řád.

Účastníci dražby

Účastníky dražby mohou být pouze fyzické nebo právnické osoby, které jsou způsobilé k právním úkonům, účastníkem dražby může být také stát (odst. 1 a 2 § 3 zákona).

Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby (zák. č. 219/1995 Sb. – devizový zákon) a osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs.

Účastníkem dražby se stane každá osoba, která zašle poštou nebo e-mailem popř.faxem vyplněný limitní lístek, který je součástí každého katalogu se všemi povinnými údaji. Dále pak každý kdo se zaregistruje do aukce přes internetové www.zlatakorunacz.cz stránky a hodlá přihazovat online.

Po splnění těchto podmínek bude účastník zaevidován do seznamu dražitelů. Limitenti jsou povinni zaslat společně s písemným limitem řádně vyplněnou přihlášku k zápisu do seznamu dražitelů a čestné prohlášení, jinak je limit neplatný. Tiskopis přihlášky a čestného prohlášení je přílohou dražebního seznamu.

Průběh dražby

Účastníci dražby podávají svou nabídku písemně prostřednictvím limitního lístku nebo přihozením online v běžící aukci.

Omyl při stanovení výše nabídky jde na vrub kupujícího. Draží se v českých korunách (CZK).

V katalogu uvedené vyvolávací ceny jsou (v CZK) základními cenami které není možné snižovat. Maximální výše příhozů je stanovena tabulkou dražebních příhozů.

Popis věci, včetně zachovalosti, je uveden v dražebním seznamu (katalogu a online aukci).

Dražba je anonymní. Pokud je více nabídek ve stejné výši má přednost ta která byla učiněna dříve. Předmět je prodán k nejvyšší nabídce.

Úhrada ceny dosažené vydražením

K ceně dosažené v dražbě se připočítává aukční poplatek ve výši 15% včetně DPH.
Platba se přijímá v českých korunách a ve volně směnitelných měnách dle kurzovního lístku ČNB. Pokud není dohodnuto jinak úhradu účtu kupujícího bude provedeno dobírkou prostřednictvím České pošty nebo převodem na účet + poštovné. Po domluvě vyzvednutí zboží osobně na prodejně s platbou v hotovosti a to max. do 15 000€. U dobírky platba při převzetí na poště u formy převodu do 10 dnů od obdržení příkazu k platbě.Při nedodržení této lhůty se platí poplatek z prodlení a to 1% z celkové částky za každý započatý měsíc prodlení.

Nabytí vlastnictví k vydražené věci

Zboží se stává majetkem kupujícího až po jeho zaplacení .Případné výdaje spojené z vymáháním jdou na účet kupujícího.Cena zasílání zboží jede na účet kupujícího.Jednotná cena poštovného 120,-Kč pro celou ČR.

Reklamace

U veškerého zboží garantujeme pravost a kvalitu popisu. Vady zjevné z popisu, nebo případného v vyobrazení na www stránkách reklamovat nelze. Při osobním převzetí musí kupující event. závady reklamovat při převzetí zboží. Oprávněné reklamace budou samozřejmě uznány. U položek které obsahují více kusů nejsou reklamace možné. Při reklamaci písemných objednávek je nutné dodržet lhůtu 3dnů od převzetí zásilky. A to zaslat zboží v cenném psaní bez dobírky s udanou cenou v hodnotě zboží a s odůvodněním reklamace.

Závěrečná ustanovení

Zahraniční účastníci dražby jsou při vývozu numismatického materiálu do zahraničí povinni opatřit si osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. - o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Tato osvědčení vydává např. Národní muzeum v Praze nebo Moravské muzeum v Brně. Zahraniční účastníci dražby respektují devizové, celní a daňové předpisy České republiky a své země. Místem pro veškerá soudní jednání je Ostrava. Osvědčení není nutné na vývoz mincí vydaných po roce 1953, medailí a vyznamenání vydaných po roce 1918.

Soupisy podaných přihlášek na zápis do seznamu účastníků dražby, písemné limity a osobní údaje o navrhovatelích dražby podléhají obchodnímu tajemství dražebníka a účastníci dražby, ani kdokoli jiný, není oprávněn do nich nahlížet.

Každý úspěšný dražitel obdrží dárek.

Internetová – Korespondenční aukce - postup

Po spuštění aukce (informace v katalogu a na internetu) se může dražitel zúčastnit dražby prostřednictvím:

Dražba Internetem

přihazováním on-line v aukci na www.zlatakorunacz.cz a to po souhlasu s aukčním řádem a zaregistrováním se. Doba trvání internetové aukce je 30dnů ode dne zahájení.

Dražba Poštou (limitní lístky)

zasláním řádně vyplněných limitních lístků, které naleznete v aukčním katalogu nebo ke stažení na www.zlatakorunacz.cz. Doba přijímání limitních příhozů je do 25dne ode dne zahájení aukce. V polovině aukce budou v současně probíhající internetové aukci pod názvem Limit zveřejněny nejvyšší limitní příhozy.

Dražba e-mailem (limity)

Platí stejné podmínky jako pro zaslání limitů poštou.

V případě příhozu stejné částky u jedné položky rozhoduje ta, která byla učiněna dříve. Po skončení internetové aukce budou vloženy zbývající došlé limity a o výhře rozhodne nejvyšší příhoz ze všech učiněných nabídek tzn.(internet on-line příhozy, pošta /e-mail limity). Při velkém zvětšení fotografie nemusí kvalita zobrazení mince odpovídat jejímu popisu. Některé odstíny barev bankovek se mohou drobně lišit od originálu z důvodu skenování a tisku. Vše můžete sledovat na našich www stránkách. Bližší informace poskytneme i na tel: 596 132 173, mob. 603 231 828
 

Mini internetová on-line aukce

Po spuštění aukce se dražitel může zůčastnit dražby prostřednictvím:

Dražba On-line
přihazováním on-line v aukci na www.zlatakorunacz.cz a to po souhlasu s aukčním řádem a zaregistrováním se. Doba trvání internetové aukce je 7dnů ode dne zahájení.
Dražitel uskuteční příhoz v minimální stanovené výši, může  však přihodit i částku větší podle svého uvážení
po potvrzení příhozu se u položky oběví NICK dražitele.Pokud položka nebude přehozena dražitel se stává výhercem.K vydraženým položkám nepřipočítáváme provizi.Po skončení aukce zasíláme položky za vydraženou cenu + poštovné (převodem 70,-Kč,dobírkou 100,-Kč)
Při velkém zvětšení fotografie nemusí kvalita zobrazení mince odpovídat jejímu popisu. Některé odstíny barev bankovek se mohou drobně lišit od originálu z důvodu skenování a tisku. Vše můžete sledovat na našich www stránkách. Bližší informace poskytneme i na tel: 596 132 173, mob. 603 231 828